Šolska svetovalna služba

Ime in priimek Naloga E-naslov Telefon
Maja Drašček psihologinja drascekm@os-danilekumar.si 01 563 68 00
Irena Jeretina psihologinja jeretinai@os-danilekumar.si 01 563 68 03
Teja Jaušovec pedagoginja jausovect@os-danilekumar.si 01 563 68 49
Maja Majnik pedagoginja majnikm@os-danilekumar.si 01 563 68 44
Urša Šuštaršič socialna pedagoginja sustarsicu@os-danilekumar.si 01 563 68 32
Urška Gačnik pedagoginja gacniku@os-danilekumar.si   01 563 68 28
Anja Smolič Žnidarko pedagoginja smolicznidarkoa@os-danilekumar.si 01 563 68 26
Anja Murn socialna pedagoginja murna@os-danilekumar.si  01 56 368 29
Tina Brumen pedagoginja brument@os-danilekumar.si 01 56 368 04
Anja Zupanc inkluzivna pedagoginja zupanca@os-danilekumar.si

Tereza Brlek Čufer

psihologinja brlekcufert@os-danilekumar.si

 

Delo šolske svetovalne službe

Temeljna naloga šolske svetovalne službe (ŠSS) je, da se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami (vrtec, Zdravstveni dom, Zavod za šolstvo, Svetovalni center za otroke in mladostnike, Center za socialno delo, Četrtna skupnost Posavje, Dom starejših občanov, društva in neprofitne organizacije, …).

V ŠSS so zaposleni: psiholog, logopedinja, pedagoginje, socialni pedagoginji in mobilna specialna pedagoginja.

Nekatera področja dela ŠSS, kjer svetovalno in posvetovalno delo vključuje delo in sodelovanje z učenci, učitelji, s starši in z vodstvom šole:

  • UČENJE IN POUČEVANJE (neposredna pomoč učencem z učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad, spodbujanje prostovoljstva na šoli, …)
  • ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED (svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter organizacija pomoči tem učencem)
  • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ (svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, preventivne dejavnosti – krepitev samopodobe, urjenje socialnih spretnosti, program razrednih ur, reševanje konfliktov, sproščanje, …)
  • ŠOLANJE (koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo, postopek evidentiranja in identifikacija nadarjenih učencev ter oblikovanje individualiziranih programov)
  • POKLICNA ORIENTACIJA (informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja, individualni in skupinski razgovori v 8. in 9. razredu, pomoč pri izvedbi vpisnega postopka v srednje šole)
  • SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE (subvencioniranje prehrane, šole v naravi, dnevov dejavnosti, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Starši se lahko v primeru finančne stiske obrnejo na go. Murn.)
Dostopnost