Subvencionirana prehrana

Dopis staršem, 2024/2025

Organizacijo šolske prehrane in subvencioniranje prehrane ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 3/2013 z dne 11.1.2013). S 1. 2. 2017 je stopil v veljavo Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 88/16). Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

SUBVENCIJA ZA MALICO

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 679,51 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice. Do subvencije so upravičeni:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
  • učenci, ki so prosilci za azil,
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo šolo izven zavoda.

SUBVENCIJA ZA KOSILO

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 538,46 eurov. Subvencija pripada v višini cene kosila.

Dne 12. 7. 2023 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani določa, da bodo od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripadala tudi  učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija do višine 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Do subvencije so upravičeni:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
  • učenci, ki so prosilci za azil,
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Glede na stališče Informacijske pooblaščenke lahko šola pridobi podatke o upravičenosti do subvencioniranje prehrane le na podlagi Prijave na šolske prehrano. Učenec bo lahko prejel subvencionirano prehrano, v kolikor bo do nje upravičen, naslednji dan po prejeti Prijavi na šolsko prehrano.

 

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcuPrijava učenca na šolsko prehrano za leto 2024/2025

Dostopnost